OneLemonPrivacy Statement

Privacyverklaring OneLemon

OneLemon, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89769112, respecteert de privacy van de klanten en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens OneLemon verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt, en op welke wijze de privacy van de klant wordt beschermd.

Artikel 1. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

OneLemon verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de klant voor de uitvoering van de diensten Talentmatch en Adviesplan. De persoonsgegevens die OneLemon verzamelt en verwerkt, zijn naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de klant.

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt om de diensten van OneLemon uit te voeren. OneLemon gebruikt de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt. OneLemon verstrekt de persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of indien de klant hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 3. Beveiliging van persoonsgegevens

OneLemon heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. OneLemon heeft een beveiligingsbeleid opgesteld om te waarborgen dat persoonsgegevens veilig worden verwerkt.

Artikel 4. Bewaartermijn van persoonsgegevens

OneLemon bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten. Na afloop van de diensten worden persoonsgegevens verwijderd, tenzij deze nog nodig zijn voor de afhandeling van eventuele geschillen of indien de klant hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 5. Rechten van de klant

De klant heeft het recht om de persoonsgegevens die OneLemon van hem/haar verwerkt in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft de klant het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens en om de verwerking te beperken. Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kan de klant contact opnemen met OneLemon via info@onelemon.nl.

Artikel 6. Wijzigingen

OneLemon behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest recente versie van de privacyverklaring is te allen tijde beschikbaar op de website van OneLemon.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloe

ien uit of verband houden met deze privacyverklaring zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Artikel 8. Slotbepaling

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door OneLemon. Door gebruik te maken van de diensten van OneLemon gaat de klant akkoord met deze privacyverklaring.