OneLemonAlgemene Voorwaarden

mei 2023

 

Artikel 1: Definities

OneLemon

OneLemon is een eenmanszaak gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89769112

Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon met wie door OneLemon de Opdracht wordt aangegaan.

Opdracht

De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en OneLemon op grond waarvan OneLemon werkzaamheden verricht ten behoeve van de Opdrachtgever onderverdeeld in:

 1. TalentMatch diensten om een rechtstreekse arbeidsverhouding van welke aard dan ook tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever tot stand te brengen.
 2. AdviesPlan diensten om het beste uit je bedrijf te halen. Zie website voor meer informatie en de verschillende pakketten.

Opdrachtbevestiging

Het document of de e-mail die door OneLemon aan de Opdrachtgever wordt verzonden, waardoor de Opdracht tot stand komt. De Opdrachtbevestiging bevat in ieder geval een beschrijving van de te volgen werkwijze, de Fee(s), onkosten en de betalingswijze.

Vergoeding

De door de Opdrachtgever aan OneLemon verschuldigde vergoeding in verband met de Opdracht (exclusief de eventuele wervingskosten en aanvullende kosten).

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, diensten, introducties, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van arbeidskrachten en Adviesplan door OneLemon voor de Opdrachtgever.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes van OneLemon zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. OneLemon heeft het recht om aanbiedingen en offertes in te trekken of te wijzigen zonder opgaaf van reden.

Artikel 4: De Opdracht

 1. OneLemon stelt per Opdracht een ‘Opdrachtbevestiging’ op en spant zich in om binnen de in de Opdrachtbevestiging overeengekomen termijn nadat de Opdrachtgever akkoord heeft gegeven naar beste kunnen en op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens zoveel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtbevestiging behelst: de duur van de Opdracht, de inhoud van de functie, het gewenste profiel op basis van kennis en vaardigheden, de omgevingsfactoren waarbinnen de Opdracht wordt geplaatst en de beoordelingscriteria aan de hand waarvan de Kandidaat zal worden geselecteerd voor de Talentmatch dienst en voor Advies dienst: inhoud van het Adviesplan pakket, duur van de opdracht, de omgevingsfactoren waarbinnen de Opdracht wordt geplaatst en de beoordelingscriteria aan de hand van het gekozen pakket.
 3. Er is sprake van een Plaatsing op het moment dat de Opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de door OneLemon in het kader van een Opdracht of introductie aangeboden Kandidaat.
 4. OneLemon mag bij de uitvoering van de Opdracht gebruik maken van derden.

Artikel 5: Verplichtingen Opdrachtgever

 1. OneLemon gaat bij de uitvoering van de Opdracht uit van de informatie die de Opdrachtgever omtrent de door OneLemon aangeboden diensten zoals organisatie- en werkprocessen, profielen, werkervaring en opleidingseisen verstrekt. OneLemon gaat ervan uit dat die informatie juist is en tijdig door de Opdrachtgever wordt verstrekt.
 2. De Opdrachtgever is gehouden OneLemon in het kader van de dienstverlening te voorzien van alle relevante informatie die van invloed is op de dienstverlening, in ieder geval doch niet uitsluitend organisatiewijzigingen, standplaats wijzigingen en wijzigingen in het personeelsbestand.
 3. OneLemon gaat er bij de uitvoering van de Opdracht van uit dat de Opdrachtgever de benodigde medewerking verleent en tijd inruimt voor onder andere de gesprekken met OneLemon of kandidaten en spreekkamers/trainingsruimte ter beschikking stelt.
 4. De Opdrachtgever behandelt alle informatie met betrekking tot de aangeboden diensten van OneLemon en kandidaten vertrouwelijk. De Opdrachtgever zal deze informatie niet gebruiken zonder toestemming van de Kandida(a)t(en) en/of OneLemon.

Artikel 6: Einde Opdracht

 1. Een Opdracht eindigt op het moment dat er een Plaatsing tot stand komt of op het moment dat een der partijen (na de in de Opdrachtbevestiging overeengekomen) termijn de Opdracht intrekt of opzegt.
 2. De Opdracht tussen OneLemon en de Opdrachtgever kan – naast de mogelijkheden die de wet biedt – per direct worden beëindigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, ingeval:
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend;
 • de Opdrachtgever in (voorlopige) surseance van betaling verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend;
 • de Opdrachtgever door beslaglegging op zijn eigendommen, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
 • (de onderneming van) de Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;
 • naar het oordeel van OneLemon inning van bestaande of toekomstige vorderingen op de Opdrachtgever niet genoegzaam kan worden zeker gesteld;
 • er sprake is van fusie, splitsing of overname aan de zijde van de Opdrachtgever; Het voorgaande laat onverlet het recht van OneLemon om volledige schadevergoeding te vorderen van de Opdrachtgever.

Artikel 7: De Vergoeding

Voor de Opdracht van de Adviesplan dienst of iedere Plaatsing van een kandidaat is de Opdrachtgever een vergoeding aan OneLemon verschuldigd. De vergoeding is afhankelijk van de Opdracht en/of vacature(s).

 1. De afgesproken vergoeding wordt in de Opdrachtbevestiging vermeld en ter akkoord aangeboden aan de Opdrachtgever. Het akkoord op de Opdrachtbevestiging is tevens de start van de Opdracht.
 2. De Opdrachtgever is de Vergoeding niet verschuldigd indien OneLemon er niet in is geslaagd een geschikte kandidaat te selecteren.
 3. De Opdrachtgever is de vergoeding in het vorige lid tevens verschuldigd indien de Opdrachtgever in het geval van een Kandidaat binnen 12 (twaalf) maanden na het – zonder Plaatsing- eindigen van een Opdracht, dan wel binnen 12 (twaalf) maanden nadat een Kandidaat door OneLemon aan de Opdrachtgever is voorgesteld, voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook met de Kandidaat aangaat, voor dezelfde of een andere functie dan waarvoor de Kandidaat was voorgesteld.
 4. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW.
 5. Onverminderd de bepalingen van Artikel 13 met betrekking tot aansprakelijkheid, zal OneLemon zich inspannen om, indien een kandidaat onverhoopt binnen drie maanden na aanvang van de arbeidsverhouding op eigen initiatief de arbeidsverhouding beëindigt, kosteloos de vacature opnieuw te plaatsen in haar netwerk. Voor kandidaten voortkomend uit deze geplaatste vacature is geen vergoeding verschuldigd aan OneLemon. In alle gevallen waarin de arbeidsverhouding tijdens of na de voornoemde proeftijd eindigt, blijft de opdrachtgever verplicht de vergoeding zoals vermeld in paragraaf 1 te betalen.

Artikel 8 Betaling

 1. De Opdrachtgever is gehouden elke factuur van OneLemon te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum. De factuur is voldaan indien en zodra het verschuldigde bedrag door OneLemon is ontvangen.
 2. De factuur voor de geleverde diensten wordt verstuurd nadat de Kandidaat en de Opdrachtgever overeenstemming hebben bereikt over de arbeidsverhouding.
 3. Indien een factuur niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is betaald, is de Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van OneLemon zijnde doordruk of kopie van de door OneLemon aan de Opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.
 4. De Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die OneLemon maakt als gevolg van de niet nakoming door de Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de Opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van EUR 250,- per vordering), tenzij OneLemon aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra de Opdrachtgever in verzuim is door de Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

Artikel 9 Voorkoming van discriminatie

De Opdrachtgever en OneLemon zullen bij het aangaan en uitvoeren van de Opdracht of overige overeenkomst uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen. De Opdrachtgever en OneLemon zullen ook overigens geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.

Artikel 10 Geheimhouding

 1. Partijen moeten vertrouwelijk omgaan met de informatie waarvan zij weten of behoren te begrijpen dat deze van vertrouwelijke aard is, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking daarvan verplicht. Als vertrouwelijke informatie geldt tenminste de informatie die is en/of wordt verstrekt in het kader van de overeenkomst, waaronder doch niet uitsluitend tarieven en (persoons)gegevens van kandidaten.
 2. Partijen leggen de verplichting omtrent geheimhouding ook op aan medewerkers die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en aan door partijen ingeschakelde derden.

Artikel 11 Privacy

 1. In het kader van de Opdracht vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens van met name kandidaten plaats. De Opdrachtgever en OneLemon zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. De Opdrachtgever verlangt geen gegevens van OneLemon die OneLemon op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken en/of verzamelen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door OneLemon aan hem verstrekte gegevens.
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om (assessment)rapportages van kandidaten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kandidaten en van OneLemon, te gebruiken of anderszins aan derden te verstrekken.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart OneLemon tegen elke aanspraak van kandidaten of overige derden jegens OneLemon in verband met een schending door de Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door OneLemon.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 1. De door OneLemon in het kader van de overeenkomst gebruikte voorstellen, plannen, databases, werkwijzen, assessments en tests anderszins, blijven eigendom van OneLemon dan wel diens licentiegevers.
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OneLemon over te gaan tot het publiceren of reproduceren of anderszins gebruiken van de in het vorige lid vermelde zaken, noch om die zaken te gebruiken voor een ander doel dan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst nodig is.
 3. OneLemon verklaart dat, voor zover zij weet, door de zaken en het gebruik ervan in het kader van de Opdracht door de Opdrachtgever geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. OneLemon is niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woords, indien een door OneLemon in het kader van een Opdracht of introductie aangeboden.
 2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een Kandidaat.
 3. OneLemon is niet aansprakelijk indien de Kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de Opdrachtgever of voor schade veroorzaakt door de Kandidaat, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van OneLemon bij de werving en selectie.
 4. Kandidaat besluit geen arbeidsverhouding met de Opdrachtgever aan te gaan of besluit een met de Opdrachtgever aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) te beëindigen.
 5. Elke aansprakelijkheid van OneLemon is beperkt tot het bedrag dat met de Opdracht is verschuldigd of zou zijn. Aansprakelijkheid van OneLemon voor gevolgschade en indirecte schade, zoals vertragingsschade of bedrijfsstagnatie, imagoschade, gederfde winst, gemiste besparingen of geleden verlies aan de zijde van de Opdrachtgever of derden, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 14 Slotbepaling

 1. Deze voorwaarden en alle offertes en Opdrachten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen voortvloeiende of samenhangend met de Opdracht kunnen uitsluitend ter beslechting onderworpen worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam.